הסכם רישיון משתמש קצה
עבור אפליקציית הדפסה Canon Mini Print App

תאריך עדכון אחרון:  13 באוקטובר, 2020

חשוב – יש לקרוא היטב: השימוש באפליקציה זו (כפי שהי מוגדרת להלן) כפוף להסכם רישיון משתמש קצה זה. אם אתה מסכים לתנאים אלה, אנא לחץ על לחצן "קבל" שמופיע מטה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא לחץ על לחצן "סרב" שמופיע מטה ומחק את האפליקציה הזו מהמכשיר שלך באופן מיידי.

הסכם רישיון משתמש קצה ("הסכם") זה הוא הסכם משפטי שנערך בינך (אדם יחיד או ישות עסקית אחת) לבין Canon Europa N.V כמעניק הרישיון ("מעניק הרישיון" או "Canon") עבור אפליקציית ההדפסה Canon Mini Print App (ה"אפליקציה") שמתחברת אל מיני המדפסת לתמונות Canon Zoemini ואל המצלמה להדפסה מיידית Canon Zoemini (ה"מדפסת"). "אתה" או "שלך" כפי שמונחים אלה מופיעים כאן מתייחסים ליחיד או לישות העסקית האחת שמקבלים את הרישיון בכפוף להסכם זה. השימוש באפליקציה כפוף להוראותיו של הסכם זה.

באישור קבלתך את ההסכם הזה או בעשיית כל שימוש אחר באפליקציה, אתה מאשר ומסכים שקראת והבנת את כל התנאים וההתניות המפורטים במסמכים הבאים ושאתה מסכים להתחייב בהם: (1) הסכם זה; (2) כל רישיון צד שלישי עבור תוכנה של צד שלישי שייתכן וייעשה בה שימוש בתוך האפליקציה או ביחד עימה כמפורט להלן

בנוסף, אתה מאשר שהנך בגיר בהתאם לחוקי תחום השיפוט שלך ושיש לך את הסמכות להסכים לתנאיו של הסכם זה בשמך. אם אינך מסכים לכל התנאים וההתניות שמפורטים בהסכם זה ו/או אין לך את הסמכות להסכים לתנאיו של הסכם זה בשם החברה שלך, אל תתקין את האפליקציה ואל תשתמש בה.

1. אפליקציה למכשירים ניידים.  כפי שהוא מופיע בהסכם זה, המונח "אפליקציה" מתייחס אל (1) אפליקציית התוכנה שמוצעת על-ידי Canon תחת שם המותג "אפליקציית הדפסה Canon Mini Print App" שאותה אתה מנסה להוריד מחנות האפליקציות ™Google Play‏‎ שמופעלת על-ידי Google Inc‏ ("Google"), לשימוש מורשה במכשיר נייד של מותג ™Android או ביחד עימו, או עם כל פלטפורמת תוכנה קניינית אחרת של Android להחזקה בכף היד שמופעלת על מכשיר כף יד אלחוטי, או לשימוש מורשה במכשיר נייד של מותג ®Apple או ביחד עימו, או עם כל פלטפורמת תוכנה קניינית אחרת של Apple להחזקה בכף היד שמופעלת על מכשיר כף יד אלחוטי (כל אחד בנפרד להלן "מכשיר"), וכן (2) כל תיעוד אלקטרוני קשור של האפליקציה. 

2. הענקת הרישיון. Canon מעניקה לך בזאת זכות אישית, ניתנת לביטול, לא בלעדית, בלתי ניתנת להעברה ומוגבלת להוריד ולהתקין את באפליקציה ולהשתמש בה במכשיר יחיד שנמצא בשליטתך, ולגשת לאפליקציה ולהשתמש בה באותו מכשיר אך ורק בהתאם לתנאים ולהתניות הקבועים בהסכם זה. הסכם זה חל על עדכונים או תוספות לאפליקציה המקורית שמסופקת על-ידי Canon, היה ועדכונים או תוספות מעין אלה יסופקו בהמשך; אבל Canon ובעלי הרישיונות שלה לא יהיו מחויבים לספק לך כל עדכון או תוספת.

3. הגבלות. אסור לך: (1) להדר לאחור, להנדס לאחור, לפרק, לנסות לגזור את קוד המקור או לפצח את הצפנת האפליקציה; (2) לבצע כל שינוי, התאמה, שיפור, שדרוג, תרגום או עבודה נגזרת של האפליקציה; (3) להפר כל חוק, כלל או תקנה שחלים על גישתך לאפליקציה או על השימוש שתעשה בה; (4) להסיר, לשנות או להסתיר כל הודעה קניינית (לרבות כל הודעה בנוגע לזכויות יוצרים או סימן מסחרי) של Canon או של מי מהחברות המסונפות, השותפים או הספקים שלה או בעלי הרישיונות של האפליקציה או להסתיר או לשנות את האפליקציה בכל אופן אחר; (5) להתקין את האפליקציה, להשתמש בה או להרשות את קיומה ביותר ממכשיר אחד (1) בכל פעם או בכל מכשיר נייד או מחשב אחר, שלא באמצעות הורדות נפרדות של האפליקציה שאתה תבצע, שכל אחת מהן תהיה כפופה לרישיון נפרד (אולם, הגבלה זו לא תגביל את זכותך להתקין מחדש את האפליקציה על אותו מכשיר שעבורו היא הורדה); (6) להפיץ או לקשור את האפליקציה למספר מכשירים או לשירותים אחרים; או (7) להפוך את האפליקציה לזמינה ברשת או בסביבה אחרת שמתירה גישה למספר מכשירים או משתמשים בו-זמנית או שמאפשרת שימוש בו-זמני ממספר מכשירים או על-ידי מספר משתמשים.

4. תוכן משתמשים.

4.1 כל תוכן שתשדר או תעלה באמצעות האפליקציה או אליה בכל צורה או מדיום שהם ייחשב ל"תוכן משתמשים". אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הזכות להשתמש ולשדר כל תוכן משתמשים באפליקציה מהמכשיר שלך. בהפקתו, שידורו, הגשתו או פרסומו בכל צורה או מדיום של תוכן המשתמשים באמצעות האפליקציה, אתה מעניק בזאת ל-Canon, לחברות המסונפות לה או לחברות הבת שלה, ולספקי פלטפורמות המכשירים הניידים הקשורים אליה וספקי השירות שלה, ולצדדים שלישיים שהוסמכו על-ידי Canon להפיץ את המידע שנסרק ומועלה באמצעות האפליקציה, רישיון מפורש, לצמיתות, בלתי-חוזר, ללא תמלוגים, ברחבי העולם ולא בלעדי להתאים, לשנות, לעצב, למחוק, לתרגם, לשדר או להשתמש בכל תוכן משתמשים מעין זה, ללא כל מחויבות כלפיך, ומבלי למסור לך כל הודעה או פיצוי, אך ורק למטרות הבאות: (1) הדפסת תוכן המשתמשים במדפסת באמצעות האפליקציה, וכן (2) שיתוף תוכן משתמשים באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים (כפי שאלה מוגדרות להלן). רישיון זה מוענק ל-Canon, לחברות המסונפות לה או לחברות הבת שלה, ולפלטפורמות המכשירים הניידים הקשורים אליה, ספקי השירות שלה ואותם צדדים שלישיים שהוסמכו לכך, בכל הקשור לשימוש בתוכן משתמשים מעין זה בקשר עם השירותים וכל גרסה עתידית או שינוי שלהם. Canon אינה נוטלת לעצמה כל בעלות על תוכן המשתמשים.

4.2 אתה מסכים, מקבל ומכיר בכך ש-Canon, החברות המסונפות לה או חברות הבת שלה, ופלטפורמות המכשירים הניידים הקשורות שלה וספקי השירותים שלה, וצדדים שלישיים שהוסמכו על-ידי Canon להפיץ את המידע שמשודר או מועלה דרך האפליקציה, עשויים לשנות, להתאים, לעצב מחדש ולעשות כל שינוי אחר או לעשות שימוש בתוכן המשתמשים שלך כדי להתאימו לסטנדרטים, לפרוטוקולים, לעיצובים ולדרישות שמתאימים לאפליקציה, להדפיס את תוכן המשתמשים שלך באמצעות המדפסת או לשתף את תוכן המשתמשים שלך עם פלטפורמות מתאימות של צדדים שלישיים.

4.3 בנוסף לתוכן המשתמשים, האפליקציה עשויה לאסוף גם מידע אחר. ייתכן שמידע זה: (1) יכלול מידע טכני בנוגע למכשיר שבו האפליקציה מופעלת, (2) יידרש לשם השגת הביצועים המיטביים של האפליקציה, וכן (3) ישמש באופן שקשור לכל תמיכה טכנית שמוצעת על-ידי Canon.

5. הודע בדבר זכויות קניין רוחני. האפליקציה וכל הזכויות, לרבות וללא הגבלה, הזכויות הקנייניות הקשורות בה (לרבות, אך ללא הגבלה, קוד מקור, קוד אובייקט, תמונות, תצלומים, הנפשות, סרטונים, קטעי שמע, מוזיקה, מלל ו"יישומונים" שמוכלים בתוך האפליקציה, אך להוציא כל תוכנה של צד שלישי), החומרים המודפסים הנלווים וכל עותק של האפליקציה, וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בהם (לרבות כל זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי וזכויות פרסום) הינן בבעלותה של Canon, החברות המסונפות לה או בעלי הרישיונות שלה או שמוקנים להם ברישיון. להוציא כפי שנקבע במפורש ובאופן ברור בהסכם זה, אינך מחזיק, ו-Canon אינה מעניקה לך, כל זכות מפורשת או משתמעת (בין אם ברמיזה, בהשתק או לפי כל תורה משפטית אחרת) לכל זכות קניין רוחני מעין זו ו-Canon, החברות המסונפות לה או בעלי הרישיונות שלה שומרים לעצמם את כל הזכויות הללו. אתה מכיר בכך ומסכים שאתה – ולא Canon,‏ Apple,‏ Google או כל פלטפורמה או ספק שירות אחרים של האפליקציה – נושא באופן בלעדי באחריות לחקירה, הגנה, פשרה ופטור של כל תביעה או תובענה בקשר להפרת זכויות קניין רוחני, או לכל פגיעה או נזק אחרים שייגרמו עקב השימוש שתעשה באפליקציה או עקב גישתך אליה.

6. שמירת זכויות. Canon והחברות המסונפות לה או חברות הבת שלה ובעלי הרישיונות שלה שומרים לעצמם את כל הזכויות שלא הוענקו לך באופן מפורש בהסכם זה.

7. סיום ההסכם. הסכם זה יהיה בתוקף החל מהתאריך הראשון שבו תאשר את הסכמתך להסכם זה או שתעשה כל שימוש אחר באפליקציה. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של כל "ספק" (כמוגדר בסעיף 9 להלן) או כפי שקבוע בכל מקום אחר כאן, הסכם זה יגיע לסיומו ללא כל הודעה מוקדמת אם לא תציית לכל הוראה או תנאי מאלה הקבועים בו. אתה מסכים לתנאי זה ומסכים לקבל אותו. במקרה כזה, יהיה עליך להשמיד באופן מיידי את כל העותקים של האפליקציה, את כל החומרים הקשורים ואת כל המרכיבים שלהם. תוכל להביא הסכם זה לסיומו על-ידי מחיקת האפליקציה מהמכשיר שלך.

8. הדפסת תיעוד. האפליקציה כוללת תיעוד שזמין אך ורק בפורמט אלקטרוני. אתה רשאי להדפיס עותקים של תיעוד אלקטרוני זה. עליך לשכפל ולכלול את ההודעות על זכויות יוצרים על כל העותקים המורשים שתיצור של תיעוד אלקטרוני מעין זה של האפליקציה.

9. כתב מיאון אחריות

9.1 האפליקציה מוצעת במצבה כפי שהוא (AS-IS) ללא כל אחריות או תנאי מכן מין וסוג, בין אם מפורשים או משתמעים, לרבות, אך ללא הגבלה, האחריות והתנאים המשתמעים לסחירות ולכשירות למטרה מסוימת. אתה מקבל על עצמך את מלוא הסיכון בקשר לאיכותה ולביצועיה של האפליקציה. במקרה שיתגלה פגם באפליקציה, אתה מקבל על עצמך את מלוא העלויות הקשורות בכל טיפול או תיקון שיהיו דרושים. ישנם מדינות ותחומי שיפוט מסוימים שאינם מתירים להחריג אחריות או תנאים משתמעים, כך שייתכן שההחרגות המפורטות לעליו לא יחולו עליך. ייתכן גם שיעמדו לך זכויות נוספות שמשתנות בהתאם למדינה או לתחום השיפוט.

9.2 Canon, חברות הבת שלה או החברות המסונפות לה, בעלי הרישיונות שלהן, Google, חברות הבת, החברות המסונפות או בעלי הרישיונות של Google,‏ Apple, חברות הבת, החברות המסונפות או בעלי הרישיונות של Apple, או איזה מפלטפורמות המכשירים הניידים הקשורות ל-Canon או ספקי השירות שלה (להלן יחדיו "ספקים"), אינם מתחייבים שהאפליקציה (1) תעמוד בדרישותיך או שהאפליקציה תפעל ללא הפרעות או שגיאות; או (2) תתאים למכשיר שלך או לכל חומרה, תוכנה, ציוד או מכשיר אחרים שיותקנו במכשיר שלך או שייעשה בהם שימוש ביחד עם המכשיר שלך, או שניתן יהיה להפעיל אותה ביחד עימם. בנוסף, אתה מכיר בכך שבעיות התאמה ופעולה משותפת עלולות לפגוע בביצועי המכשיר שלך או לגרום לו לכשלים, ושהן עלולות לגרום למכשיר שלך לנזק קבוע, לאובדן הנתונים המאוחסנים במכשיר שלך ולפגמים בתוכנה ובקבצים שמאוחסנים במכשיר שלך. אתה מאשר, מקבל ומסכים שאף ספק (לרבות ספקי זמן אוויר או ספקי רשתות תקשורת) לא יישא כלפיך בשום חבות בגין כל הפסד שייגרם עקב בעיות התאמה או פעולה משותפת, שינבע מהם או שיהיה קשור אליהן.

9.3 במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל, אף ספק אינו ערב או מתחייב שכל תוכן שאתה עשוי לשמור באפליקציה או שאליו אתה עשוי לגשת באמצעותה לא יהיה כפוף לנזק לא מכוון, השחתה, אובדן, התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה, פריצות אבטחה או הסרה בהתאם לתנאיו של הסכם זה, ואף ספק לא יהיה אחראי לאף אחד מהנ"ל וכל ספק מתנער בזאת מכל חבות בקשר אליהם, היה ואותם נזק, השחתה, אובדן, התקפה, וירוסים, הפרעות, פריצה, פריצות אבטחה או הסרה יתרחשו.

 9.4 הגישה לכל חומר שיועלה וישודר באמצעות המכשיר שלך או שיושג בכל אופן אחר באמצעות השימוש באפליקציה נעשית על אחריותך ובהתאם לשיקול דעתך, ואתה תישא באחריות הבלעדית לכל נזק שייגרם למכשיר שלך או לכל אובדן נתונים שייגרמו עקב כל שימוש שתעשה באפליקציה. כמו כן, אתה מכיר בכך שהאפליקציה לא נועדה או מתאימה לשימוש בכל המצבים או הסביבות שבהן כשלים, עיכובים, שגיאות או אי-דיוקים בתוכן, בנתונים או במידע שמסופקים באמצעות האפליקציה אסורים בהתאם לחוק או לתקנות.

10. היעדר חבות בגין נזקים.

10.1 אף ספק לא יישא בשום מקרה בחבות בגין כל נזק שהוא, לרבות, אך ללא הקבלה, אובדן רווח עסקי או אישי, אובדן מידע עסקי או אישי, הפרעה למהלך העסקים או כל פיצוי או נזקים מקריים, תוצאתיים, מיוחדים או למופת אחרים שינבעו מהאפליקציה, מהשימוש בה או מחוסר היכולת להשתמש באפליקציה, אפילו אם לכל הספקים או לחלקם נמסר על אפשרות התרחשותו של אותו נזק, לרבות כל נזק שינבע מהבאים או יהיה קשור בהם: (1) גישה בלתי-מורשית או שינוי של השידורים, הנתונים, תוכן המשתמשים או המכשיר שלך; (2) המחיקה, השיבוש או חוסר היכולת לשמור ו/או לשלוח או לקבל את השידורים, הנתונים, תוכן המשתמשים או המכשיר שלך כתוצאה מהשימוש שאתה עושה באפליקציה; (3) הצהרות או התנהלות של כל צד שלישי שינבעו מהשימוש שאתה עושה באפליקציה לרבות הגישה שלך לשירותיהם של צדדים שלישיים; או (4) כל נושא אחר שיהיה קשור לאפליקציה.

10.2 אתה מסכים לשאת בכל אחריות להשגת התוצאות הרצויות שלך ולהתקנה, לשימוש ולתוצאות שיושגו מהאפליקציה. מדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים להגביל או להחריג את החבות בגין נזקים מקריים או תוצאתיים, או בגין נזקי גוף או מוות שעשויים לנבוע מרשלנות מצד מי מהספקים המפורטים כאן, לכן ייתכן שהמגבלות או ההחרגות המפורטות לעיל לא יחולו עליך.

11. החוק החל/מגבלות ייצוא/ציות לחוק.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי אנגליה וויילס.

הנך מאשר בזאת שאתה לא תיקח חלק, וכן שלא תגרום לבאי-כוחך לקחת חלק, בין אם במישרין או בעקיפין, בייצוא, ייצוא חוזר, שטעון או העברה של האפליקציה, או של כל חלק ממנה, או של כל מידע, מדיה או אפליקציה שקשורות בה באופן שיפר את כל חוקי, תקנות ופקודות בקרת הייצוא החלים, לרבות, אך ללא הגבלה, חוק ניהול הייצוא של ארה"ב (1979) וכל חוק או תקנה בינלאומיים או של האיחוד האירופי שיחולו, כפי שיתוקנו מעת לעת, והתקנות שיותקנו תחתם, במידה שבה הם קשורים לפעילויות שיש לבצע בכפוף להסכם זה. 

 אתה מצהיר ומתחייב שאינך (1) נמצא בכל ארץ שכפופה לאמברגו של ממשלה קשורה, או שהוכרזה על-ידי הממשלות של המדינות הרלוונטיות כמדינה "תומכת טרור", או (2) מופיעה באיזו רשימה רשמית של גורמים אסורים או מוגבלים שפורסמה על-ידי ממשלת ארה"ב, לרבות רשימת הגורמים המוכרזים של מחלקת האוצר האמריקאית או רשימת היחידים או הישויות האסורים של מחלקת הסחר האמריקאית.

12. כללי שימוש, מגבלות, התחייבויות, זכויות והודעות אחרים שקשורים לאפליקציה למכשירים ניידים.

12.1 הנך מאשר ש: (1) הסכם זה נערך אך ורק בינך לבין Canon, ולא עם Google,‏ Apple או כל פלטפורמה או ספק שירות של האפליקציה, וכן (2) Canon, ולא Google או Apple, נושאת באחריות הבלעדית לאפליקציה ולתוכן שמופיע בה. השימוש שלך באפליקציה ובשירותים בעזרת מכשיר כפוף, ללא הגבלה, לכללי השימוש שנקבעו על-ידי Google או Apple (בהתאם לכללים שחלים על המכשיר שלך), לרבות, עבור מכשיר Android, אלה שמופיעים בכתובת https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html או שנגישים דרך Google Play, או, עבור מכשיר Apple, אותם תנאים שמפורטים בתנאים ובהתניות של ה-®App Store של Apple, שאותם ניתן למצוא בכתובת https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, אשר הוראותיהם הרלוונטיות מוכלות בזאת בהסכם זה באמצעות אזכורן.

12.2  Google, חברות הבת של Google או החברות המסונפות לה או בעלי הרישיונות שלה, Apple, חברות הבת של Apple, החברות המסונפות לה או בעלי הרישיונות שלה או כל פלטפורמה או ספק שירות של האפליקציה (לרבות ספקי זמן אוויר או שירותי תקשורת) לא יישאו בשום מקרה בכל חבות בגין כל תביעה שהיא שתוגש על-ידיך או על-ידי כל צד שלישי בקשר לאפליקציה (לרבות המכירה וההפצה שלה), או בקשר להחזקתך באפליקציה או לשימושך בה, לרבות, אך ללא הגבלה (1) כל תביעת חבות מוצר; (2) כל תביעה בקשר לאי-עמידתה של האפליקציה בכל דרישה חוקית או רגולטורית; וכן (3) תביעות שיקומו בכפוף לחוקי הגנת הצרכן או כל חוק דומה.

12.3 להוציא כפי שנקבע בסעיף 12.3 זה, דבר מהאמור בהסכם זה לא נועד, ואין לפרש אותו כאילו הוא נועד, להעניק לכל אדם יחיד או לכל ישות עסקית יחידה (להוציא הצדדים להסכם זה) כל זכות, הטבה או סעד מכל מין וסוג, או ליצור כל התחייבות או חבות של אחד הצדדים לכל אדם מעין זה. למרות האמור לעיל, אתה מאשר ומסכים ש-Apple וחברות הבת של Apple הן מוטבים מצד שלישי של הסכם זה, ושעם קבלת התנאים וההתניות הללו על-ידיך, ל-Apple תעמוד הזכות (ותחשב כמי שקיבלה את הזכות) לאכוף הסכם זה נגדך כמוטבת מצד שלישי שלו.

12.4 Google, חברות הבת של Google, החברות המסונפות לה ובעלי הרישיונות שלה, Apple, חברות הבת של Apple, החברות המסונפות לה ובעלי הרישיונות שלה לא יישאו בכל חבות בגין כל תביעה שתוגש על-ידיך או על-ידי כל צד שלישי בקשר לאפליקציה או להחזקתך באפליקציה או לשימושך בה, לרבות, אך ללא הגבלה, (1) כל תביעת חבות מוצר; (2) כל תביעה בקשר לאי-עמידתה של האפליקציה בכל דרישה חוקית או רגולטורית; וכן (3) תביעות שיקומו בכפוף לחוקי הגנת הצרכן או כל חוק דומה.

12.5 חיובים בגין העברת נתונים עלולים לחול עליך בגין שימושך באפליקציה. Canon אינה אחראית לכל חיוב או עמלה שייגבו עבור שימוש ברשת סלולרית בקשר לשימוש שתעשה באפליקציה. אנא בדוק מול ספק הרשת הסלולרית שלך כדי לקבוע אם יחולו עליך חיובים כלשהם בגין שימוש ברשת הסלולרית.  

13. שיפוי.

13.1 אתה מסכים לשפות ולפצות כל אחד מהספקים ונושאי המשרה שלהם, מנהליהם, סוכניהם ועובדיהם בהתאמה בגין כל תביעה או דרישה, לרבות כל הפסד, חבות, תביעה, דרישה, נזק, עלות או הוצאה, עילה מזכה, תובענות, הליכים, פסקי-דין, פסיקות לחובתם, הוצאה לפועל ועכבון, לרבות עלויות משפט ושכר טרחת עורכי דין, בין אם אלה הוגשו על-ידי צד שלישי או בכל אופן אחר, עקב כל אחד מהבאים או באופן שנובע מהם: (1) כל הפרה שלך של כל הצהרה, התחייבות, הסכמה או חובה שנקבעו בהסכם זה (או כל הפרה אחרת של ההסכם שלך עם Canon על סמך הסכם זה); (2) כל מידע, תוכן משתמשים או כל חומר אחר ששודר, הוגש או סופק על-ידיך באמצעות המכשיר שלך; או (3) כל הפרה מצידך של כל חוק או של זכויותיו של צד שלישי, לרבות כל הפרה מצידך של זכויות קניין רוחני או של כל זכות אחרת של כל אדם או ישות.

13.2 חובת השיפוי הקבועה בסעיף 13.1 לעיל תשמור על תוקפה גם לאחר סיומו של הסכם זה.

14. מידע אישי

Canon אוספת מהמכשיר שלך ומנתחת באופן אוטומטי נתונים טכניים בנוגע לשימוש על-מנת לאפשר את הפעלתו של המכשיר שלך. תוכל לקרוא עוד על המידע שאנו אוספים ועל האופן שבו אנו משתמשים בו בסעיפים הרלוונטיים של מדיניות פרטיות הצרכנים של Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

אנו משתמשים בשירות Google Analytics כדי לאסוף נתוני שימוש. תוכל לקרוא עוד על Google Analytics בכתובת www.google.com/policies/privacy/partners, עיין בפרק שכותרתו "האופן שבו Google משתמשת בנתונים כאשר אתה משתמש באתרים או באפליקציות של שותפינו".

15. תנאי תוכנות של צדדים שלישיים; הודעות.

15.1 חלקים מסוימים באפליקציה עשויים להשתמש בתוכנות של צדדים שלישיים או לכלול אותן. תוכנות אלה כפופות לתנאי רישיון של קוד פתוח ו/או של צדדים שלישיים ("תוכנות צד שלישי"). אתה מאשר, מקבל ומסכים שזכותך להשתמש בתוכנות צד שלישי מעין אלה כחלק מכל אפליקציה או בקשר אליה תהיה כפופה לתנאים ולהתניות של רישיון הקוד הפתוח ו/או הצד השלישי שחל על תוכנות צד שלישי אלה, ותנאים והתניות אלה ימשלו בה, לרבות, ללא הגבלה, כל אישור, תנאי רישיון וכתבי מיאון שמוכלים בהם. בכל מקרה של סתירה בין התנאים הקבועים בהסכם זה והתנאים הקבועים באותם רישיונות קוד פתוח או צד שלישי בקשר לשימוש שאתה עושה בתוכנת הצד השלישי הרלוונטית, תנאיו של רישיון הקוד הפתוח ו/או הצד השלישי יגברו.

15.2 חלקים מסוימים באפליקציה יאפשרו לך לחבר את האפליקציה לפלטפורמות נבחרות שאינן בבעלותה של Canon ואינן מופעלות על-ידה כפי שאלה מופיעות באפליקציה ("פלטפורמות צד שלישי") שעשויות לחייב אותך להתחבר לחשבון משלך בפלטפורמת הצד השלישי. אתה מאשר, מקבל ומסכים ש-Canon אינה נושאת בשום אחריות לחשבון שלך בפלטפורמת הצד השלישי או לכל פעילות שקשורה לשימוש שתעשה בפלטפורמות הצד השלישי, לרבות, אך ללא הגבלה, ההתחברות שלך לחשבונך בפלטפורמת הצד השלישי. 

15.3 חלקים מהאפליקציה מוגשים עם הודעות ורישיונות קוד פתוח מקהילות וצדדים שלישיים ששולטים בשימוש באותם חלקים, וכל רישיון שמוענק בכפוף להסכם זה לא ישפיע על כל זכות וחובה שעשויות להיות לך בכפוף לרישיון קוד פתוח מעין זה, אולם, כתב מיאון האחריות והוראות הגבלת החבות שקבועים בהסכם זה יחולו על כל מרכיביה של האפליקציה.

15.4 ™Android,‏ ™Google Play וסימנים מסחריים, סימני שירות, שמות, וסמלילים קשורים הינם רכושה של Google Inc.

15.5 ®Apple,‏ ®App Store וסימנים מסחריים, סימני שירות, שמות וסמלילים קשורים הינם רכושה של Apple Inc. 

15.6 תנאי הצד השלישי שמופיעים להלן מוכלים בהסכם זה ונכללים בתוך תנאי הרישיון הללו:

 אם תוריד את האפליקציה, אתה מאשר את הסכמי הרישיון הבאים ומסכים להם:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. שונות. הסכם זה, לרבות המסמכים הנכללים בו באזכורם, מהווה את מלוא ההסכם בינך לבין Canon בכל הקשור לאפליקציה; (1) הוא בא במקום כל הודעה, הצעה ומצג, בין אם בעל-פה או בכתב, שקדמו לו או שניתנו ב-זמנית ביחד עימו, בכל הקשור לנושא הנדון בו; וכן (2) הוא יגבר על כל תנאי סותר או נוסף שמופיע בכל אישור או בכל הודעה דומה שנערכו בין הצדדים במהלך תקופתו של הסכם זה. אם ייקבע שהוראה כלשהי מהוראותיו של הסכם זה אינה תקפה, שאר ההוראות המופיעות בו ישמרו על כוחן, אלא אם כוח זה יפריע במימוש מטרתו של הסכם זה, והסכם זה ייאכף במידה הרבה ביותר המותרת בחוק החל. אף שינוי שייערך בהסכם זה לא יהיה תקף, אלא אם כן נערך בכתב ובליווי חתימה של נציג מורשה מטעם כל צד. הסכם זה יחייב את היורשים והנמחים המורשים של הצדדים להסכם ויחול לטובתם. במקרה שאחד מהצדדים להסכם זה לא יאכוף כל זכות המוקנית לו בעקבות הפרה של כל אחת מהוראותיו של הסכם זה על-ידי הצד שכנגד, הדבר לא יפורש כוויתור על כל זכות שקשורה להפרה עתידית של הוראה מעין זו או על כל זכות אחרת שמוקנית בכפוף להסכם זה.

© 2020 Canon Europa N.V., The Netherlands.  כל הזכויות שמורות.